Kauza Lemikon: Najvyšší súd odmietol dovolanie Lemikonu. Potvrdil výhru Tiposu z roku 2019

Súdne ťahanice Tiposu s Lemikonom po 12 rokoch končia. Najvyšší súd potvrdil víťazstvo národnej lotériovej spoločnosti z roku 2019 a cyperskej schránke odkázal, že jej postup v dovolacom konaní považuje za špekulatívny.

V októbrovom blogu Veľká lotériová lúpež: Kauza Lemikon má 12 rokov a stále žije som uviedol, že kauza Lemikon nie je stále ukončená. Čakalo sa na verdikt Najvyššieho súdu o dovolaní Lemikonu, ktorý mohol Tipos, napriek právoplatnému víťazstvu z roku 2019, vrátiť na úplný začiatok celej kauzy. V tom čase však už Najvyšší súd rozhodnutie o dovolaní urobil. Potvrdenie víťazstva Tiposu nad cyperskou schránkou je síce očakávaným výsledkom (a dobrou správou pre spravodlivosť na Slovensku), avšak s ohľadom na nálady a pomery v slovenskej justícií to bola aj tak trochu stávková udalosť, na ktorú mohol Tipos vypísať „atraktívny kurz“.   

Nahrávka Počiatek Trnka ako dôkaz neprešla

Päť členný senát Najvyššieho súdu prekvapenie nepripustil. Pomerom hlasov 5:0 uznesením rozhodol o odmietnutí dovolania. Najvyšší súd v prvom rade poukázal na skutočnosť, že dovolacie dôvody možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie dovolania (t. j. v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu dovolateľovi). Keďže napadnutý rozsudok odvolacieho súdu bol Lemikonu doručený dňa 20. septembra 2019, boli pre rozhodnutie dovolacieho súdu relevantné len tvrdenia Lemikonu uplatnené najneskôr do 20. novembra 2019. Na tvrdenia Lemikonu obsiahnuté v doplnení dovolania z 20. januára 2020, ktorým bola Najvyššiemu súdu predložená ako dôkaz video nahrávka Počiatek – Trnka, a ktorým sa Lemikon snažil rozšíriť svoju argumentáciu o ním prezentovanom porušení práva na spravodlivý súdny proces, teda nemohol Najvyšší súd pri svojom rozhodovaní prihliadať. V tejto súvislosti len pripomeňme, že kauzu Lemikon koncom roka 2019 pripomenulo a „osviežilo“ uniknuté video debaty generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s ministrom financií Jánom Počiatkom, v ktorom minister financií žiadal vtedajšieho generálneho prokurátora o podporu pre jeho kroky týkajúce sa Tiposu. Predmetné video sa napriek svojmu perverznému obsahu stalo aj relevantným podkladom pre dovtedy neukončené rozhodovanie Najvyššieho súdu o dovolaní Lemikonu, ktorý právny zástupca Lemikonu predložil Najvyššiemu súdu ako dôkaz o koordinovanom a účelovom postupe štátu smerujúceho k poškodeniu procesných práv Lemikonu s cieľom zvýhodniť postavenie štátu a spoločnosti Tipos v prebiehajúcom súdnom spore. Išlo o známe video, v ktorom okrem iného zazneli aj pamätné výroky Jána Počiatka adresované Dobroslavovi Trnkovi:

„Hlavne som sa naučil jednu vec. Vôbec nezáleží na tom, čo je pravda, dôležité je, čo povieš. To je presne aj v tejto kauze Tipos. Potrebujeme, aby si to... ako to povedať tak, aby sme v tom nevyzerali my ako ko..ti.“

Vigilantibus iura scripta sunt

Za zmienku stojí najmä záver odôvodnenia uznesenia dovolacieho súdu, v ktorom Najvyšší súd konštatuje, že jeho pozornosti neušlo, že Lemikon podal dovolanie iba formálne, keď rezignoval na akúkoľvek snahu polemizovať s jednotlivými závermi odvolacieho súdu, ktoré viedli k zamietnutiu jeho žaloby ako nedôvodnej. Pri rešpektovaní zásady 'vigilantibus iura scripta sunt' (práva patria len bdelým) muselo byť pritom podľa názoru Najvyššieho súdu Lemikonu a jeho právnemu zástupcovi už pri spisovaní predmetného dovolania zrejmé, že jeho mimoriadny opravný prostriedok bude vzhľadom na jeho obsahovú stránku a zvýšené zákonné kvalitatívne požiadavky na advokáta spisujúceho dovolanie vyhodnotený Najvyšším súdom ako meritórne neprejednateľný.

V kauze Lemikon tak naďalej platí právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 13.08.2019, ktorý Najvyšší súd vydal ako odvolací súd. Podľa tohto rozsudku Tipos nemusí platiť cyperskej schránke ani euro, naopak Lemikon je povinný uhradiť Tiposu trovy prvoinštančného aj odvolacieho konania, a to v celom rozsahu. Čo nie sú malé peniaze, práve naopak.

Bodka za kauzou Lemikon by ešte len mala prísť

Tipos má pred sebou ešte ďalší súdny spor s Lemikonom, v ktorom je ale žalujúcim tentokrát Tipos a od Lemikonu požaduje vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 13,3 milióna EUR s príslušenstvom. Ide o prvú splátku, ktorú Tipos ešte v roku 2008 poslal na Cyprus v zmysle uzatvorenej Dohody o urovnaní. Spor je v súčasnosti vedený na Okresnom súde Bratislava III v rámci prvostupňového konania. Avšak aj v prípade, že súdy právoplatne priznajú nárok spoločnosti Tipos na vydanie bezdôvodného obohatenia v plnom rozsahu, je ďalšie vymáhanie pohľadávky voči cyperskej schránke s veľkou pravdepodobnosťou odsúdené na neúspech, nakoľko v prípade Lemikonu ide o nesolventnú zahraničnú schránku s nejasným vlastníckym pozadím. Skôr ako prípad pre ďalšie civilné konanie, by sa z tejto kauzy mal stať predmet intenzívneho záujmu orgánov činných v trestnom konaní s cieľom posúdiť úlohy a zodpovednosť jej jednotlivých aktérov najmä z obdobia rokov 2007-2008. Hoci pokus z roku 2008 pripraviť Tipos o desiatky miliónov EUR zdá sa definitívne nevyšiel, s kauzou Lemikon sa spája stále veľa nezodpovedaných otázok. Bodka za kauzou Lemikon by ešte len mala prísť.