Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU LEGIS GROUP, S.R.O.

Spoločnosť LEGIS Group, s.r.o., so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 680 613 (v texte ako „spoločnosť LEGISGROUP“) by Vás rada informovala o dôležitých otázkach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou LEGISGROUP, a to najmä v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov/GDPR):

V prípade Vášho záujmu o komplexné informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov, môžete si ich pozrieť na webovom sídle spoločnosti LEGISGROUP (www.legisgroup.sk).

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov (teda, kto spracúva Vaše osobné údaje)?
Prevádzkovateľom je spoločnosť LEGIS Group, s.r.o., so sídlom: Miletičova 23, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 680 613, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 42511/B.

2. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?
Spoločnosť LEGISGROUP môže spracúvať Vaše osobné údaje na nasledovné účely:
• Zmluvní partneri (fyzické osoby) a zamestnanci zmluvných partnerov: poskytnutie služby na základe zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej so zmluvným partnerom – fyzickou osobou; v prípade zamestnancov zmluvných partnerov na základe zmluvy o poskytnutí služby so zamestnávateľom zamestnanca, ktorý je našim zmluvným partnerom.
• Poskytovanie odborných poradenských služieb: poskytovanie služieb odborného poradenstva a podnikateľského poradenstva spoločnosťou LEGISGROUP na základe zmluvy uzatvorenej s klientom (kde dotknutá osoba nie je zmluvnou stranou vzťahu, ktorého sa týka predmetná spracovateľská činnosť).
• Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: Plnenie povinností a kontrola plnenia týchto povinností na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.
• Priamy marketing/Marketing: priamy marketing vlastných služieb spoločnosti LEGISGROUP a marketingová komunikácia s klientmi.
• Účtovníctvo a správa registratúrnych záznamov: vedenie účtovníctva a správa registratúrnych záznamov spoločnosti LEGISGROUP.

3. Aké osobné údaje spracúva spoločnosť LEGISGROUP
V prípade nasledovných účelov spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
• Zmluvní partneri (fyzické osoby) a zamestnanci zmluvných partnerov: predmetom spracúvania osobných údajov je bežná kategória osobných údajov (napr. titul, meno, priezvisko, emailová adresa, pracovná pozícia, zamestnávateľ a iné osobné údaje).
• Poskytovanie odborných poradenských služieb: predmetom spracúvania osobných údajov je prevažne bežná kategória osobných údajov (napr. titul, meno, priezvisko, emailová adresa, pracovná pozícia, zamestnávateľ a iné osobné údaje, ktoré sa môžu vyskytnúť v účtovných alebo registratúrnych záznamoch, či iných podkladoch nevyhnutných k poskytnutiu služieb).
• Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: predmetom spracúvania sú identifikačné, kontaktné a platobné údaje, kópie dokladov, technologické údaje, údaj či ide o politicky exponovanú osobu, sankcionovanú osobu, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel.
• Priamy marketing/Marketing: predmetom spracúvania osobných údajov je bežná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, emailová adresa, pracovná pozícia, zamestnávateľ).
• Účtovníctvo a správa registratúrnych záznamov: predmetom spracúvania osobných údajov je prevažne bežná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, emailová adresa, pracovná pozícia, zamestnávateľ a iné osobné údaje, ktoré sa môžu vyskytnúť v účtovných alebo registratúrnych záznamoch).

4. Odkiaľ a na základe akej požiadavky získavame Vaše osobné údaje?
• Zmluvní partneri (fyzické osoby) a zamestnanci zmluvných partnerov: od dotknutej osoby, od zmluvného partnera a z verejne dostupných zdrojov, zoznamov a evidencií/zmluvná požiadavka.
• Poskytovanie odborných poradenských služieb: od dotknutej osoby, od zmluvného partnera a z verejne dostupných zdrojov, zoznamov a evidencií/zmluvná požiadavka.
• Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: od dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov, z monitorovania obchodného vzťahu a od našich partnerov/ zákonná požiadavka.
• Priamy marketing/Marketing: od dotknutej osoby/ poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné/ nejde ani o zmluvnú, ani o zákonnú požiadavku.
• Účtovníctvo a správa registratúrnych záznamov: od dotknutej osoby, od zmluvného partnera a z verejne dostupných zdrojov, zoznamov a evidencií/zmluvná a zákonná požiadavka.

5. Na základe akých právnych základov spracúvame Vaše osobné údaje?
• Zmluvní partneri (fyzické osoby) a zamestnanci zmluvných partnerov: oprávnený záujem spoločnosti LEGISGROUP.
• Poskytovanie odborných poradenských služieb: oprávnený záujem spoločnosti LEGISGROUP.
• Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zákon o AML).
• Priamy marketing/Marketing: oprávnený záujem spoločnosti LEGISGROUP a súhlas so spracovávaním osobných údajov.
• Účtovníctvo a správa registratúrnych záznamov: na základe zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a akékoľvek iné predpisy, ktoré vykonávajú uvedené zákony alebo ukladajú povinnosti v oblasti vedenia účtovníctva a správy registratúry.

6. Aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov?
• Zmluvní partneri (fyzické osoby) a zamestnanci zmluvných partnerov: 10 rokov.
• Poskytovanie odborných poradenských služieb: 10 rokov.
• Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti: počas poskytovania služby a 5 rokov od skončenia poskytovania služby, resp. podľa zákona o AML.
• Priamy marketing/Marketing: počas trvania nášho oprávneného záujmu a v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a našim registratúrnym plánom. Doba uchovávania Vašich osobných údajov na dosiahnutie predmetného účelu je 5 rokov; v prípade ak boli Vaše osobné údaje získané v súvislosti s poskytnutím našich služieb, 10 rokov.
• Účtovníctvo a správa registratúrnych záznamov: Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi (najmä zákonom o archívoch a registratúrach a zákonom o účtovníctve) a našim registratúrnym plánom.

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

7. Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich osobných údajov?
Dôležitým prvkom ochrany osobných údajov sú Vaše práva, ako dotknutej osoby, ktoré si môžete uplatniť voči spoločnosti LEGISGROUP, ako prevádzkovateľovi: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť.

8. Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Ak ste našej spoločnosti LEGISGROUP udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tento súhlas je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou LEGISGROUP na základe Vášho súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môžete vykonať obdobne, ako ste ho udelili, t.j. zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu spoločnosti LEGISGROUP, kontaktný údaj info@legisgroup.sk.

9. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje poskytuje spoločnosť LEGISGROUP nasledovným kategóriám príjemcov:
 Oprávneným osobám: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť LEGISGROUP spracúva Vaše osobné údaje, a to:
1. osoby, ktoré sú členmi orgánov spoločnosti a
2. zamestnanci a zmluvní spolupracovníci spoločnosti LEGISGROUP
 Sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosť LEGISGROUP zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní, teda dodávatelia spoločnosti LEGISGROUP
 Iným prevádzkovateľom: napríklad advokátskym kanceláriám, audítorom, daňovým poradcom, ktorých služby spoločnosť LEGISGROUP využíva
 Orgánom štátu a iným subjektom na základe osobitných predpisov

10. Kde sa môžete obrátiť s uplatnením Vašich práv a ako?
So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv, ako dotknutej osoby, sa môžete obrátiť na spoločnosť LEGISGROUP prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@legisgroup.sk alebo písomne na adresu spoločnosti LEGISGROUP. Svoju sťažnosť alebo podnet môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach v oblasti ochrany osobných údajov.


V Bratislave/01.08.2020