RCR GOVERNANCE FRAMEWORK™

Podporujeme klientov na ich ceste rozvoja, transformácie, rastu a budovania dlhodobej udržateľnosti s cieľom prinášať ich akcionárom, zamestnancom, obchodným partnerom a zákazníkom očakávané benefity.

RCR GOVERNANCE FRAMEWORK™

RCR GOVERNANCE FRAMEWORK™ bol dizajnovaný ako výsledok nášho pohľadu na význam a pozitívne účinky správneho riadenia a správy spoločností (corporate governance), efektívneho riadenia rizík a osvedčených compliance postupov. RCR GOVERNANCE FRAMEWORK™ je špecifický (holistický) prístup k riadeniu organizácií v súkromnom aj vo verejnom sektore, predstavuje rámec komplexného riadenia podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov a spája 5 základných a vzájomne prepojených komponentov: 

  • Company Formation & Registration Services (Zakladanie spoločností a registračné služby)
  • Compliance & Regulatory (Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi a regulačnými požiadavkami)
  • Enterprise Risk Management (Riadenie podnikových rizík)
  • Project & Process Management (Projektové riadenie a manažment procesov)
  • Internal & External Communication (Interná a externá komunikácia)  

Naším konečným cieľom je podporiť vás pri stanovení a implementácii najvyšších štandardov Corporate Governance.

RCR GOVERNANCE FRAMEWORK™ (ASSESSMENT PROCESS)
Máme ambíciu poskytnúť pridanú hodnotu v špecializovaných oblastiach riadenia projektov a procesov, hodnotenia obchodných modelov a organizačného nastavenia korporácií v súkromnom aj vo verejnom sektore.

Úzko spolupracujeme s predstavenstvom a vrcholovým vedením pri vytváraní použiteľného a holistického rámca riadenia, ktorý organizáciám umožňuje reorganizovať a optimalizovať ich činnosť, riešiť riziká a dodržiavať regulačné požiadavky. Naša spolupráca s partnermi dopĺňa naše služby o špecializované softvérové riešenia zamerané na kľúčové oblasti RCR. 

Správne postupy správy a riadenia spoločností sú prospešné pre organizácie v rámci všetkých sektorov bez ohľadu na ich veľkosť. Od širšieho finančného sektoru (poisťovníctvo, platobné služby, finančné sprostredkovanie) až po špecifické hospodárske segmenty v sektore malých a stredných podnikov, ako sú medicínska diagnostika, farmácia, hazardné hry, digitálne služby.