Naštartovať svoj vlastný biznis vo finančnom sprostredkovaní môže byť bez pomoci skúsených profesionálov komplikované

Profesia "finančný agent" je stále atraktívny a vysokopríjmový job. Navyše atraktivita práce finančných sprostredkovateľov vrátane ich nadpriemerných príjmov zásadne neutrpela ani počas uplynulých dvanástich mesiacov prebiehajúcej koronakrízy. Hoci väčšina finančných agentov obmedzila osobný styk s klientmi, prejsť do online prostredia a komunikovať s klientmi cez Internet nerobilo väčšine z nich žiadny problém. Práca finančného agenta je navyše časovo mimoriadne flexibilná a nie je viazaná na konkrétne pracovné miesto a pracovný čas.

STARTUPjpg

 

Práve oblasť finančných služieb predstavuje na jednej strane jednu z technologicky najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, na druhej strane je sektor finančných služieb pod neustálym tlakom rastúcej regulácie. Ako finančný agent sa musíte podrobiť zákonným požiadavkám na výkon profesie finančného sprostredkovateľa, ktorými sú najmä odborná spôsobilosť, povinné finančné vzdelávanie a odborné skúšky, plnenie administratívnych a informačných povinností vo vzťahu ku klientom, prísny dôraz na ochranu finančného spotrebiteľa a povinné poistenie profesnej zodpovednosti za škodu. Popritom je pre prácu finančného agenta determinujúce, v akom postavení, na základe akej zmluvy a pre koho finančné sprostredkovanie vykonáva. Samotná voľba spôsobu výkonu tejto profesie môže podstatným spôsobom ovplyvniť úspešnosť a perspektívu profesnej kariéry finančného sprostredkovateľa, preto je v tejto súvislosti kľúčová aj miera osobného odhodlania a motivácie finančného sprostredkovateľa profesne rásť. S tým priamo súvisí aj schopnosť sa v tej správnej chvíli rozhodnúť pre zmenu spôsobu vykonávania finančného sprostredkovania, využiť existujúce príležitosti a naštartovať svoj vlastný biznis. Je veľa úspešných príbehov, keď sa zo zamestnanca pobočky banky stal majiteľ vlastnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti finančného sprostredkovania, alebo keď sa z mladého eléva začínajúceho vo veľkej MLM spoločnosti stal samostatný a úspešný líder s vlastnou sieťou spolupracovníkov.

 

Rozhodnutie odísť zo súčasnej pozície, zmeniť svoje nastavenie v biznise finančných služieb a založiť si vlastný biznis však býva väčšinou zložité, riskantné a niekedy aj ľudsky komplikované. Pridať sa k niektorej z väčších MLM brokerských štruktúr a akceptovať (často striktné) podmienky spolupráce alebo to skúsiť s niektorou zo spoločností prevádzkujúcich brokerpool garantujúcich vyššiu mieru vlastnej podnikateľskej slobody ale zároveň aj vyššiu mieru zodpovednosti, či urobiť principiálne rozhodnutie o založení vlastnej nezávislej brokerskej spoločnosti s licenciou samostatného finančného agenta?

 

Práve v takýchto chvíľach je to najlepšie rozhodnutie spojiť sa s profesionálmi, ktorí zhodnotia potenciál, riziká a aktuálne možnosti finančného sprostredkovateľa založiť si vlastný biznis. V sektore biznisu finančných služieb a obzvlášť vo finančnom sprostredkovaní sa chyby neodpúšťajú, preto je dôležité urobiť ich v období vypätých emócií a profesionálnej neistoty čo najmenej, a to v spolupráci s niekým, kto biznisu finančných služieb rozumie, má nadhľad nad vašou situáciou a všetky možnosti formuluje výlučne v záujme klienta na základe dlhoročných skúseností a odborných znalostí.

 

Hoci len predbežne zvažujete prípadnú zmenu v aktuálnom nastavení spôsobu výkonu finančného sprostredkovania, je namieste konzultovať svoje vízie s profesionálmi. Je mimoriadne užitočné dozvedieť sa viac o tom, aké máte možnosti ukončiť svoj aktuálny zmluvný vzťah, či ste sa nevedome nezaviazali k vysokým pokutám alebo nevýhodným konkurenčným doložkám, aké riziká vám môžu hroziť v prípade ich porušenia a ako vyriešiť komunikačný konflikt a nekonštruktívne emócie, ktoré takéto zmeny spravidla sprevádzajú. Minimálne sa dopracujete k možným realistickým alternatívam ako naštartovať svoj vlastný biznis. To či príležitosť využijete, už bude naozaj len na vás.

 

Aké služby môžete od profesionálnych konzultantov očakávať? Jednou z alternatív je voľba expertov z poradenskej platformy ComplianceExperts, ktorí sú pripravení vám poskytnúť aj tieto služby:

 • Posúdenie podnikateľského zámeru a spolupráca pri tvorbe obchodného plánu
 • Poradenstvo pri výbere právnej formy podnikania vo finančnom sprostredkovaní (podnikať ako fyzická osoba alebo právnická osoba?)
 • Poradenstvo pri založení obchodnej spoločnosti
 • Príprava stanov, zakladateľských listín, spoločenských zmlúv a akýchkoľvek ďalších právnych dokumentov potrebných na založenie a registráciu obchodnej spoločnosti
 • Spracovanie žiadosti o udelenie alebo zmenu povolenia NBS na činnosť samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu a zastupovanie v konaní pred NBS
 • Príprava a podanie žiadosti o registráciu na príslušný obchodný register a registrácia na daňovom úrade
 • Obstaranie prípadného ďalšieho požadovaného špeciálneho obchodného oprávnenia/licencie/koncesie/povolenia
 • Konzultácie pri tvorbe obchodných, produktových a províznych modelov
 • Vypracovanie interných noriem a smerníc podľa zákonných požiadaviek
 • Monitoring legislatívy a regulácie (pravidelné notifikácie a implementácia zmien)
 • Agenda ochrany spotrebiteľa a poskytovania informácií klientom pred uzatvorením zmluvy
 • Podpora pri riešení sťažností klientov a mimosúdne riešenie sporov
 • Spolupráca pri reportingu a dohľade NBS; zastupovanie pri kontrolách a auditoch NBS a ďalších štátnych a verejných orgánov
 • Posudzovanie súladu FinTech projektov a IT riešení s legislatívou
 • Identifikácia a riadenie rizík, Compliance management a služba externého Compliance Officera
 • Zmluvný manažment s podriadenými finančnými agentmi, spolupracovníkmi a zamestnancami
 • Kontrola a revízia zmlúv s finančnými inštitúciami
 • Komplexné vedenie agendy ochrany osobných údajov (GDPR) a služba externej zodpovednej osoby (DPO)
 • Podpora pri plnení povinností v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí (AML)
 • Zabezpečenie povinného vzdelávania a školení v oblasti GDPR a AML
 • Nastavenie systému oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowing)
 • Poradenstvo v oblasti náboru a manažmentu ľudských zdrojov
 • Mentoring a coaching klientov pri rozbehu alebo transformácii ich obchodných aktivít

 

Spojte sa s profesionálmi. Pre vlastný úspech.