COMPLIANCE

Čo je Compliance ...


Compliance predstavuje "súlad s pravidlami", či "konanie v súlade s pravidlami". Ide o pravidlá, ktoré na organizáciu (firmu, združenie, inštitúciu či orgán verejnej moci) dopadajú, či už ako externé pravidlá (zákony, európske smernice, regulatórne požiadavky), alebo interné pravidlá (etické hodnoty, vnútropodnikové alebo skupinové normy). Týmito pravidlami sa potom riadi organizácia ako celok, jej zamestnanci a tiež vedenie organizácie alebo osoby konajúce v jej mene.

...a ako Vám vieme pomôcť...

  • zanalyzujeme súčasný stav a zavedieme pravidlá compliance (dodržiavania súladu s regulačnými pravidlami) do vnútropodnikových procesov a noriem podľa potrieb a veľkosti firmy;
  • nastavíme interné postupy za účelom prevencie pred trestnou zodpovednosťou právnickej osoby podľa zákona č. 91/2016 Z.z.;
  • zavedieme systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z.z.;
  • zanalyzujeme a zhodnotíme compliance riziká so zameraním na hlavné oblasti podnikania Vašej firmy;
  • zabezpečíme podporu, koučing a mentoring interných osôb (zamestnancov, spolupracovníkov) zodpovedných za oblasť Compliance;
  • spracujeme komplexnú internú dokumentáciu ku Compliance a zabezpečíme jej pravidelnú aktualizáciu ako aj ďalšie interné dokumenty a povinné smernice podľa segmentu Vášho podnikania a veľkosti podniku a tieto sprístupníme prostredníctvom užívateľsky prijateľného softvérového riešenia DMS s online dostupnosťou cez PC, notebook, tablet, mobil...;
  • poskytneme odborné konzultácie pre manažment firmy v oblasti SK a EU legislatívy a špecifických regulatórnych požiadaviek;
  • budeme monitorovať národnú a európsku legislatívu a zabezpečíme automatickú implementáciu legislatívnych zmien do všetkých vnútropodnikových procesov a interných noriem;
  • budeme vykonávať pravidelné školenia zamestnancov v oblasti Compliance, a to ročné školenia ako aj školenia pri nástupe zamestnancov.