DATA PROTECTION/GDPR

Čo je DATA PROTECTION/GDPR ...


Data Protection Management/GDPR, t.j. ochrana osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).


...a ako Vám vieme pomôcť...

 • zanalyzujeme súčasný stav a zavedieme systém ochrany osobných údajov podľa požiadaviek Nariadenia GDPR a zákona o ochrane
  osobných údajov;
 • spracujeme analýzy dopadov (DPIA) spracúvania osobných údajov;
 • vykonáme kontroly procesov spracúvania osobných údajov a manažmentu súhlasov dotknutých osôb a zabezpečenia práv dotknutých osôb;
 • budeme riešiť bezpečnostné incidenty pri spracúvaní osobných údajov a spracovanie oznámení o porušení povinností pri spracúvaní osobných údajov;
 • spracujeme a budeme viesť záznamy o spracovateľských operáciách s osobnými údajmi (evidenčné listy informačných systémov);
 • vypracujeme informačné povinnosti voči interným a externým osobám;
 • spracujeme a vykonáme kontrolu zmluvnej dokumentácie medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom;
 • zabezpečíme plnenie povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov;
 • poskytneme odborné konzultácie a metodické stanoviská pre manažment firmy v oblasti ochrany osobných údajov;
 • zabezpečíme vykonávanie pravidelných školení zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajov, a to ročné školenia a školenia pri nástupe zamestnancov