INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ

Čo je INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ ...


Information Security Management System (ISMS), t.j. systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001.

...a ako Vám vieme pomôcť...

  • zanalyzujeme súčasný stav a implementujeme pravidlá riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 do vnútropodnikových procesov a interných predpisov podľa potrieb a veľkosti firmy;
  • spracujeme komplexnú internú dokumentáciu k systému riadenia informačnej bezpečnosti a jej pravidelnú aktualizáciu;
  • vypracujeme analýzu rizík a analýzu dopadov v oblasti informačnej bezpečnosti;
  • zabezpečíme vedenie agendy riadenia rizík informačnej bezpečnosti a riešenie bezpečnostných incidentov;
  • v prípade záujmu zabezpečíme v súčinnosti so zmluvným partnerom celý proces certifikácie Vašej firmy pre oblasť riadenia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001;
  • poskytneme podporu, koučing a mentoring interným osobám (zamestnancom, spolupracovníkom) zodpovedným za oblasť informačnej bezpečnosti;
  • poskytneme odborné konzultácie pre manažment firmy v oblasti informačnej bezpečnosti;
  • zabezpečíme vykonávanie pravidelných školení zamestnancov v oblasti informačnej bezpečnosti, a to ročné školenia ako aj školenia pri nástupe zamestnancov.