O nás

Našou silnou stránkou je schopnosť rýchlo porozumieť strategickým potrebám našich klientov.

15 rokov pracujeme pre Vás

Spoločnosť LEGISGROUP vznikla v roku 2006 s cieľom poskytovať malým a stredným podnikateľom komplexné korporátne služby v oblasti zakladania, predaja a správy obchodných spoločností. Od roku 2007 sa spoločnosť LEGISGROUP výrazne zameriavala tiež na oblasť podnikateľského poradenstva a poskytovanie profesionálnych administratívnych služieb pre podnikateľské subjekty s celoslovenskou pôsobnosťou. Od roku 2011 spoločnosť participovala ako odborný konzultant na mnohých podnikateľských a investičných projektoch v oblasti finančného trhu, investičných služieb, informačných technológií ako aj na startupových projektoch v ďalších podnikateľských segmentoch (energetika, doprava, zdravotníctvo a pod.). 

Našim cieľom je, aby ste mali nastavený systém interných noriem a vnútropodnikových procesov vždy v súlade s aktuálnymi požiadavkami platnej právnej úpravy a zároveň prakticky porozumeli všetkým Vašim zákonným povinnostiam a tiež významu dobrej a rozumnej správy Vašej firmy.
Sme spoľahlivým sprievodcom zložitým a neprehľadným svetom legislatívy a právnej regulácie aj v oblasti Vášho podnikania. 
Pomáhame Vám znižovať finančné, prevádzkové a reputačné riziká a chránime Vami vytvárané hodnoty. Pracujeme na princípe vysokej kvality, odbornej garancie a cenovej dostupnosti.

Outsourcingové služby

V súčasnosti sa spoločnosť LEGISGROUP primárne špecializuje na poradenské a outsourcingové služby v oblasti riadenia a správy obchodných spoločností, podnikateľského poradenstva, riadenia rizík, Compliance, ochrany pred praním špinavých peňazí, GDPR a informačnej bezpečnosti. 


Prečo outsourcing?

Outsourcing, t.j. zabezpečovanie kľúčových činností prostredníctvom služieb od externého dodávateľa, má v oblasti segmentu nami poskytovaných konzultačných služieb nesporné výhody. Outsourcing umožňuje manažmentu firmy:

  • účinné zníženie finančných nákladov alokovaných na in-house compliance oddelenie alebo nákup čiastkových poradenských služieb od externých poradcov a špecialistov,
  • sústrediť sa na kľúčové obchodné procesy a trhové ciele,
  • zvýšiť efektívnosť a kvalitu prevádzky podniku prostredníctvom využívania nastavených štruktúrovaných procesov,
  • prístup k profesionálnym expertom pre konkrétnu odbornú oblasť a využívanie špecializovaných vedomostí expertov v dynamicky sa meniacom legislatívnom prostredí,
  • flexibilitu nasadenia kvalifikovaných externých zdrojov podľa potreby a zdieľanie odbornej a vedomostnej bázy dodávateľa outsourcingových služieb,
  • využívať softvérové nástroje na analýzu, skúmanie a vykazovanie obchodných údajov, získavanie informácií, preverovanie a monitoring obchodných partnerov bez ďalších dodatočných nákladov,
  • znížiť zaťaženie vnútornej infraštruktúry a interných ľudských zdrojov, čiže eliminovať potrebu budovania interných oddelení a ich personálneho a technického vybavenia.